FRIED NOODLE
32. HỦ TIẾU BÒ XÀO.....................................................................................$7.95
     
Beef Chow Fun
33. HỦ TIẾU GÀ XÀO.....................................................................................$7.95
     
Chicken Chow Fun
34. HỦ TIẾU XÀO RAU, ĐÂU HŨ.................................................................$7.95
     
Vegetables and Tofu Chow Fun
 *   HỦ TIẾU XÀO THẬP CẨM.......................................................................$8.95
     
B.B.Q Pork and Seafood Chow Fun, Shrimps, Fish Balls, Squids & Imitation Crab Meat
 *   HỦ TIẾU XÀO HẢI SẢN...........................................................................$8.95
     
Seafood Chow Fun, Shrimps, Fish Balls, Squids & Imitation Crab Meat
 *   MÌ XÀO GÀ................................................................................................$7.95
     
Ghicken Chow Mein
 *   MÌ XÀO THẬP CẨM.................................................................................$8.95
     
Seafood and B.B.Q Pork Chow Mein (Shrimps, Fish Balls, Squids, Imitation Crab Meat) 
 *   MÌ XÀO HẢI SẢN.....................................................................................$8.95
     
Seafood Chow Mein (Shrimps, Fish Balls, Squids, Imitation Crab Meat)
35. MÌ QUẢNG................................................................................................$7.95
     
Quang-Nam's Noodle (Pork, Shrimps, Peanut, Rice Cracker & Onion)
 *   MÌ QUẢNG CHAY.....................................................................................$7.95
     
Vegetarian Quang-Nam's Noodle (Tofu, Braised Gluten, Mushroom, Bamboo Shoot)
36. MÌ HOÀNH THÁNH..................................................................................$7.95
     
Wonton & Pork w/ Egg Noodle Soup

 

 
Huong Tra Vietnamese Restaurant & Deli
12221 San Pablo Suite 8, Richmond, CA 94806
Tel: (510) 234-7428

Copyright © 2011. All rights Reserved. Designed by Eryx Tech